Proefprocedure

Resultaat proefprocedure zorginstellingen tot 2012

Van september 2007 tot en met juni 2012 heeft Buuroo Energiebelasting de proefprocedure Teruggaaf Energiebelasting Zorginstellingen gevoerd. Het resultaat van deze procedure was dat tientallen zorginstellingen over de periode 2003 tot en met 2011 teruggaaf van energiebelasting hebben ontvangen. Het betreft met name gehandicaptenzorginstellingen.

Per 1 januari 2012 zijn de afspraken omtrent de interpretatie van de term gezondheidszorg beëindigd door de Belastingdienst. Dit betekent dat nagenoeg geen enkele zorginstelling in de sector Gehandicaptenzorg en Ouderenzorg over de periode vanaf 2012 recht heeft op 50% teruggaaf van energiebelasting op basis van de regeling voor stichtingen zonder winstoogmerk.

Energiebelasting zorginstellingen per 2015

Per 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gewijzigd. De AWBZ-taken zijn ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, namelijk de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Jeugdwet. Dit maakt dat maatschappelijke zorginstellingen in aanmerking kunnen komen voor teruggaaf van energiebelasting.
Wilt u weten of uw zorginstelling recht heeft op teruggaaf energiebelasting? Neem contact op via het contactformulier.

Inhoud proefprocedure

De proefprocedure is gestart in samenspraak met de Belastingdienst. Tijdens de proefprocedure heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen Buuroo Energiebelasting en de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën.
Centraal in de proefprocedure stond de interpretatie van de term gezondheidszorg zoals genoemd in de Wet belastingen op milieugrondslag. Indien een maatschappelijke instelling voor minder dan 30% werkzaam is op het gebied van gezondheidszorg (en tevens aan de andere voorwaarden voor teruggaaf energiebelasting voldoet) dan heeft de instelling recht op 50% teruggaaf van de reeds betaalde energiebelasting.
De term gezondheidszorg is niet gedefinieerd in de wet op milieubelastingen en kan smal en breed geïnterpreteerd worden. Smal is ‘het genezen van zieke mensen’, in de zorg ook wel aangeduid als ‘cure’. Breed is ‘het zorgen voor zorgbehoevenden’, in de zorg ook wel aangeduid als ‘care’.

De term gezondheidszorg is een lastige term om voor te leggen aan een rechter. Met name vanuit het Ministerie van Financiën bestond de behoefte om de rechtsvraag te beperken. Dit is de reden dat wij in onderling overleg de term gezondheidszorg hebben ontleed in AWBZ-activiteiten zoals gehanteerd door de NZa in 2009.
Vervolgens zijn alle AWBZ-activiteiten ingedeeld als zijnde gezondheidszorg en niet-gezondheidszorg. Zo hebben wij afgesproken dat bijvoorbeeld Dagbesteding ingedeeld werd bij niet-gezondheidszorg en dat Verpleging werd ingedeeld bij gezondheidszorg. Inmiddels heeft de rechter in Hoger Beroep de AWBZ-activiteit Persoonlijke Verzorging ook aangemerkt als gezondheidszorg.

Met deze tweedeling van AWBZ-activiteiten in gezondheidszorg en niet-gezondheidszorg werd het mogelijk om uit te rekenen welk percentage ‘gezondheidszorg’ een instelling verricht. Op uitnodiging van de Belastingdienst heeft Buuroo Energiebelasting een rekenformat ontwikkeld. De Belastingdienst heeft het Rekenformat formeel goedgekeurd. Het Rekenformat van Buuroo Energiebelasting heeft jarenlang gefungeerd als het landelijke toetsinstrument.